Εκτύπωση

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε." ΤΗΝ 16.10.2014

Σήμερα 16/10/2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  10.00΄ πμ , συνήλθαν σε συνεδρίαση οι μέτοχοι της Εταιρείας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Εταιρείας στη Βιομηχανία, στο Χορτερό Σιντικής, κατόπιν της από 156/29-8-2014 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσα σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρίγκος Κωνσταντίνος  διαβάζει τον πίνακα των Μετόχων της Εταιρείας, ο οποίος έχει ως ακολούθως :

=============================================================

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

 ΜΕΤΟΧΕΣ

ΨΗΦΟΙ

       

1

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

272

272

2

ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ

355

355

3

Ε.Α.Σ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

707

707

4

ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ  ΔΙΟΓΕΝΗΣ

175

175

5

ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ

427

427

6

ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

175

175

7

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

445

445

8

ΜΠΑΝΤΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

322

322

9

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

289

289

10

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.

389

389

11

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.

255

255

12

ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

561

561

13

ΠΑΤΟΥΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

512

512

14

ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

175

175

15

ΠΕΤΛΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

95

95

16

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

377

377

17

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

175

175

18

ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

177

177

       
 

ΣΥΝΟΛΑ:

5883

5883

   

Στη παρούσα Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται  οι παρακάτω μέτοχοι :

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

 ΜΕΤΟΧΕΣ

ΨΗΦΟΙ

       

1

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

272

272

2

ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ

355

355

3

Ε.Α.Σ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

707

707

4

ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ  ΔΙΟΓΕΝΗΣ

175

175

5

ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ

427

427

6

ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

175

175

7

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

445

445

8

ΜΠΑΝΤΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

322

322

9

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

289

289

10

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.

389

389

11

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.

255

255

12

ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

561

561

13

ΠΑΤΟΥΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

512

512

14

ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

175

175

15

ΠΕΤΛΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

95

95

16

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

377

377

17

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

175

175

18

ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

177

177

       
 

ΣΥΝΟΛΑ:

5883

5883

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, αφού παρίστανται οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν 5.883 μετοχές δηλαδή 100 %  του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Μαρίγκος Κώστας απευθυνόμενος στο σώμα αναφέρει ότι σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την διαπίστωση της απαρτίας και συνεπώς πρέπει να εκλεγεί Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης . Προτείνεται ο κ. Μαρίγκος Κώστας , ο οποίος  εκλέγεται δια ανατάσεως της χειρός ομόφωνα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Μαρίγκος Κ. αφού ευχαρίστησε το Σώμα προτείνει ως Γραμματέα τον κ. Πετρίδη Χρήστο, ο οποίος  εκλέγεται δι’  ανατάσεως της χειρός ομόφωνα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της  Γενικής Συνέλευσης  κηρύσσει την έναρξη των εργασιών με την εξέταση  των παρακάτω θεμάτων   της ημερησίας διάταξης :

Θέμα  : Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας

1.     Τροποποίηση της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 – Σκοπός

του Καταστατικού     της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού  λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Μαρίγκος Κωνσταντίνος  αναφέρει τα εξής :

Το Δ.Σ. της Εταιρείας προτείνει να γίνει τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου  να προβεί σε υπηρεσίες  εκμετάλλευσης του Κυλικείου της Εταιρείας.

Μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζεται ομόφωνα, δηλαδή με ψήφους 5.883 :

Η παράγραφος 2 του Άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας, η οποία αναφέρει

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

2)«Για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί :

α) Να εκμισθώνει ή να αγοράζει ακίνητα (αστικά - αγροτικά) μετά των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

β)  Να προμηθεύεται μηχανήματα και εν γένει μηχανολογικό εξοπλισμό για να λειτουργήσει τις πιο πάνω εγκαταστάσεις.

γ)  Να συμβάλλεται με αγροτικούς συνεταιρισμούς ή μεμονωμένους αγρότες για την παραγωγή απ' αυτούς αγροτικών προϊόντων και την εξαγορά τους ή να τα διαθέσει για λογαριασμό τους

δ) Να εκπονεί οικονομικές, τεχνικές, εμπορικές και άλλες μελέτες, για την ανάπτυξη και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

ε)  Να προβαίνει στην ίδρυση άλλης εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της επιλογής της.

ζ) Να ενεργεί κάθε άλλη εργασία, συναφή προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

να τροποποιηθεί ως ακολούθως :

2)«Για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί :

α) Να εκμισθώνει ή να αγοράζει ακίνητα (αστικά - αγροτικά) μετά των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

β)  Να προμηθεύεται μηχανήματα και εν γένει μηχανολογικό εξοπλισμό για να λειτουργήσει τις πιο πάνω εγκαταστάσεις.

γ)  Να συμβάλλεται με αγροτικούς συνεταιρισμούς ή μεμονωμένους αγρότες για την παραγωγή απ' αυτούς αγροτικών προϊόντων και την εξαγορά τους ή να τα διαθέσει για λογαριασμό τους

δ) Να εκπονεί οικονομικές, τεχνικές, εμπορικές και άλλες μελέτες, για την ανάπτυξη και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

ε)  Να προβαίνει στην ίδρυση άλλης εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της επιλογής της.

ζ) Να ενεργεί κάθε άλλη εργασία, συναφή προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

η)Να προβαίνει σε  υπηρεσίες εκμετάλλευσης κυλικείου.

 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω.

 

 

2. Τροποποίηση του Άρθρου 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο

του Καταστατικού της Εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού  λαβών το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης  κ. Μαρίγκος Κωνσταντίνος  αναφέρει τα εξής :

Σύμφωνα με  το έγγραφο, με αριθ. Πρωτ. 4016-2/28-7-2014, του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20 και να αναλάβει προς τούτο τα απαραίτητα μέτρα.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας προτείνει να γίνει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 26.490,00 - € με ακύρωση 883 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 - € εκάστη, και με συμψηφισμό ζημιών για την εξυγίανση της Εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

 Μετά από διεξοδική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει ομόφωνα, δηλαδή με ψήφους 5.883, την μείωση  του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 26.490,00 - € με ακύρωση 883 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 - € εκάστη, και με συμψηφισμό ζημιών για την εξυγίανση της Εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

Η παράγραφος 1 του Άρθρου 5 του Καταστατικού που αναφέρει :

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

      1.      «Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια δύο χιλιάδες διακόσιες (20.002.200.-) δραχμές, καταβεβλημένο ολόκληρο μετρητοίς, μόλις συσταθεί η Εταιρεία από τους δια του παρόντος συμβαλλομένου ιδρυτές και ειδικά όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος και κατανέμεται σε πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τρεις (5.883) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων τετρακοσίων δραχμών (3.400) εκάστη.

 

Με την από 28.11.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε :

 

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 44.123,73 δρχ. ή 129,49 -€ και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 3.400 δρχ. σε 3.407, 50 δρχ. ή 10 € η κάθε μία.

 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 58.830 € διαιρούμενο σε 5883 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 -€ η κάθε μία.

 

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 117,660 -€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 10 € σε 30 -€ η κάθε μία.

 

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 176.490 -€ διαιρούμενο σε 5.883 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 - € η κάθε μία.»

 ομόφωνα αποφασίζεται να τροποποιηθεί ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

     1.     Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε είκοσι εκατομμύρια δύο χιλιάδες διακόσιες (20.002.200.-) δραχμές, καταβεβλημένο ολόκληρο μετρητοίς, μόλις συσταθεί η Εταιρεία από τους δια του παρόντος συμβαλλομένου ιδρυτές και ειδικά όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος και κατανέμεται σε πέντε χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα τρεις (5.883) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών χιλιάδων τετρακοσίων δραχμών (3.400) εκάστη.

Με την από 28.11.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε :

α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 44.123,73 δρχ. ή 129,49 -€ και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 3.400 δρχ. σε 3.407, 50 δρχ. ή 10 € η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 58.830 € διαιρούμενο σε 5883 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 -€ η κάθε μία.

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 11.660 -€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 10,00 € σε 30,00 -€ η κάθε μία.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 176.490 -€ διαιρούμενο σε 5.883 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 - € η κάθε μία.

Με την από 16/10/2014 Απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης   των Μετόχων αποφασίσθηκε :

 

γ) Μείωση  του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 26.490,00 - € με ακύρωση    883 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 - € εκάστη.

 

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 150.000 -€ διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 -€ η κάθε μία.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η Συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 

     ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                                      ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χορτερό, 16.10.2014

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.

Πετρίδης Χρήστος

Επικοινωνία

   Χορτερό Σιντικής
   2323028250
roupel@otenet.gr