Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ.Γ.Σ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2018

                                                               ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε

        ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

                              Αρ. Μ.Α.Ε :48651/59/Β/01/05, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η:113.331.852.000

                                                    ΕΔΡΑ : ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

 

                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε.» (Αρ. Μ.Α.Ε. 48651/59/Β/01/05 και Γ.Ε.ΜΗ 113.331.852.000 με έδρα το Χορτερό Σιντικής, π ρ ο σ κ α λ ε ί τους Μετόχους της, σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (8/06.08.2018), σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄στα γραφεία της Εταιρείας στη Βιομηχανία στο Χορτερό Σιντικής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 

                                 Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017 .

2. Διάθεση ετησίων κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2017

4. Έγκριση αμοιβών – αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2017 και προέγκριση των αμοιβών – αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση..

5. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ.2β και 28α του κ.ν. 2190/120, όπως ισχύουν, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα εξής :

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Αυγούστου 2018 των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας 23.08.2018 πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημέρα Καταγραφής) Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Γενική Συνέλευση. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι δυνατή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. στις 25/8/2018. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.roupelae.gr. O αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος : α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Δ.Σ. ή της διοίκησης γενικά της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ)είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ.

Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων.

1. Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους, ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Δ.Σ. να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι 13/08/2018. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ 2 του κ.ν. 2190/1920. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 15/08/2018, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν.2190/1920.

2. Με αίτηση μετόχου η μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. θέτει στην διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι 22//8/2018, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. μέχρι τις 21/8//2018, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνον φορά την λήψη αποφάσεων από την γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων 27 παρ 2,28 και 28α .

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι 23/8/2018, το Δ.Σ., υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που υποβάλλεται στην Εταιρεία (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι 15/8/2018, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.(www.roupelae.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύναται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει , προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας.

Χορτερό, 06/08/2018

                                                          ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                  ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

                                                                  ΚΑΛΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

                                                                  ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

                                                                  ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

 

                                                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                               Μαρίγκος Κων/νος

Εκτύπωση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της «Ανωνύμου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Κρέατος και Αλλαντικών»

με δ.τ. «ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε.»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την υπ’ αριθμ. 165/20.08.2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14ην Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στη Βιομηχανία, στο Χορτερό Σιντικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/20116, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016, μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2016
 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Χορτερό, 20/08/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                                          

                                     ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                                      ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

                                                                                                                                       ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

                                                                                                                                  ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 

                                                                                                                                         ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μαρίγκος Κων/νος

download

download

download

Εκτύπωση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της «Ανωνύμου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Κρέατος και Αλλαντικών» με δ.τ. «ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της «Ανωνύμου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Κρέατος και Αλλαντικών»

με δ.τ. «ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε.»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την υπ’ αριθμ. 165/20-05-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην  Αυγούστου 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11.00΄ π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στη Βιομηχανία, στο Χορτερό Σιντικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015, μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2015
 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Χορτερό, 20/05/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                                          

                                          ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                                       ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

                                                                                                                                         ΤΑΛΑΓΚΟΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

                                                                                                                                         ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 

                                                                                                                                         ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μαρίγκος Κώστας

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Εκτύπωση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της «Ανωνύμου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Κρέατος και Αλλαντικών» με δ.τ. «ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29ην Σεπτεμβρίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της «Ανωνύμου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Κρέατος και Αλλαντικών»

με δ.τ. «ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε.»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την υπ’ αριθμ. 165/20-05-2015, Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29ην  Σεπτεμβρίου , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στη Βιομηχανία, στο Χορτερό Σιντικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1.       Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.       Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014, μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.       Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2014

4.       Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.       Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση από 1/1/2015έως 31/12/2015

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

 

Χορτερό,  08/09/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                                                                                                          

 

                                          ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                                       ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

                                                                                                                                         ΤΑΛΑΓΚΟΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

                                                                                                                                         ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 

 

                                                                                                                                         ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

 

  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Πετρίδης Χρήστος

 

Γενικός Διευθυντής

                             

Εκτύπωση

Πρόσκληση σε έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση - 16-10-14

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της «Ανωνύμου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Κρέατος και Αλλαντικών»

με δ.τ. «ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε.»

σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την υπ’ αριθμ. 156/29-08-2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι Μέτοχοι σε Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση την 16ην Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄ π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στη Βιομηχανία, στο Χορτερό Σιντικής.

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

«Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών και ακύρωση μετοχών με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας»

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Χορτερό, 23/09/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                                          

                                     ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                                      ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

                                                                                                                                         ΤΑΛΑΓΚΟΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

                                                                                                                                 ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 

                                                                                                                                        ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εκτύπωση

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε.» ΣΤΙΣ 30.06.2014

Σήμερα 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12.00΄ πμ , συνήλθαν σε συνεδρίαση οι μέτοχοι της Εταιρείας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Εταιρείας στη Βιομηχανία, στο Χορτερό Σιντικής, κατόπιν της από 153/20.05.2014 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσα σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον πίνακα των Μετόχων της Εταιρείας, ο οποίος έχει ως ακολούθως :

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

 ΜΕΤΟΧΕΣ

ΨΗΦΟΙ

       

1

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

272

272

2

ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

355

355

3

Ε.Α.Σ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

707

707

4

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

322

322

5

ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ  ΔΙΟΓΕΝΗΣ

175

175

6

ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ

427

427

7

ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

175

175

8

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

445

445

9

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

289

289

10

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.

389

389

11

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.

255

255

12

ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

561

561

13

ΠΑΤΟΥΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

512

512

14

ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

175

175

15

ΠΕΤΛΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

95

95

16

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

377

377

17

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

175

175

18

ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

177

177

       
 

ΣΥΝΟΛΑ:

5883

5883

Στη παρούσα Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται  οι παρακάτω μέτοχοι :

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

 ΜΕΤΟΧΕΣ

ΨΗΦΟΙ

       

1

ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

355

355

2

Ε.Α.Σ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

707

707

3

ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ  ΔΙΟΓΕΝΗΣ

175

175

4

ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ

427

427

5

ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

175

175

6

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

445

445

7

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

289

289

8

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.

389

389

9

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.

255

255

10

ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

561

561

11

ΠΑΤΟΥΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

512

512

12

ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

175

175

13

ΠΕΤΛΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

95

95

14

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

377

377

15

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

175

175

16

ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

177

177

       
 

ΣΥΝΟΛΑ:

5294

5294

        

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, αφού παρίστανται οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν 5.294 μετοχές δηλαδή 90 %  του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Μαρίγκος Κώστας απευθυνόμενος στο σώμα αναφέρει ότι σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την διαπίστωση της απαρτίας και συνεπώς πρέπει να εκλεγεί Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης . Προτείνεται ο κ. Μαρίγκος Κώστας , ο οποίος  εκλέγεται δια ανατάσεως της χειρός ομόφωνα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Μαρίγκος Κ. αφού ευχαρίστησε το Σώμα προτείνει ως Γραμματέα τον κ. Πετρίδη Χρήστο, ο οποίος  εκλέγεται δι’  ανατάσεως της χειρός ομόφωνα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της  Γενικής Συνέλευσης  κηρύσσει την έναρξη των εργασιών με την εξέταση  των παρακάτω θεμάτων   της ημερησίας διάταξης :

Θέμα 1ο

Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013 μαζί μες τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Ο  Διευθυντής της Εταιρείας διαβάζει τον Ισολογισμό της χρήσης, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01/13 έως 31/12/2013 και  την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (για την χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013 και την έκθεση των ελεγκτών (για την χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013)

Θέμα  2ο

Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013, μαζί με την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελεγκτών.

Στη συνέχεια μετά από διεξοδική συζήτηση και παροχή διαφόρων διευκρινήσεων για διάφορα ποσά του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομοφώνως τις Οικονομικές Καταστάσεις , ως έχουν, καθώς και την Έκθεση  του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των ελεγκτών

Θέμα  3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/13.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές  από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης  01/01/2013 έως 31/12/2013

Θέμα  4ο

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις καταβληθείσες εντός της χρήσης δαπάνες οδοιπορικών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και στον καθένα χωριστά τα παρακάτω ποσά, ήτοι :

Α/Α

Ο Ν Ο Μ Α

ΑΜΟΙΒΕΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ

           
   

0

   0             

   
   

0

   0

   

Θέμα  5ο

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση από 1/1/2014   έως 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί εκ των παρακάτω ελεγκτών , τους δύο τελευταίους  ως τακτικούς και τους άλλους δύο ως αναπληρωματικούς με αμοιβή 150 - € εις έκαστο.

 1. Αστέριος Κουτούπας του Αποστόλου, έτος γέννησης 1948, πτυχιούχος Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, κάτοικος Σερρών ( Εμμ. Ξάνθου 2), με Α.Δ.Τ : Τα - 473904, Α.Φ.Μ. : 0206456665 και Α.Μ.Α: 0292008264
 2. Κωστίτση Άννα του Κων/νου, έτος γέννησης 1963, πτυχιούχος  Οικονομικών Επιστημών, κάτοικος Σερρών (Εμμ. Παπά 47) , κάτοχος του υπ' αριθμ. Λ - 561330 Α.Δ.Τ, Α.Φ.Μ. : 031452930  και Α.Μ.Α. : 0003027
 3. Αδαμίδης Αθανάσιος του Ιωάννου, έτος γέννησης 1962, πτυχιούχος ABΘ, κάτοικος Σερρών (Περιστέρη Κωστοπούλου 12),  με Α.Δ.Τ.: Τ-470012, ΑΦΜ :032031702  και Α.Μ.Α. 029233637, Α΄ Τάξης 16567
 4. Τσιότσαλας Μιχάλης του Γεωργίου, έτος γέννησης 1955, κάτοικος Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Σέρρες,  πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής,  με Α.Δ.Τ. : ΑΖ 340714, ΑΦΜ :022863363  και Α.Μ.Α. : 008272

Θέμα 6 ο

Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, («Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τετράχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την πενταετία.» )  η Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει τα παρακάτω μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας :

$1            1.  Ταλαγκόζης  Ευάγγελος του Χρήστου και Αφροδίτης

             Ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στη Βαμβακιά Σερρών

             Κάτοικος Σερρών, Ηροδότου 10-12

             Ημερομηνία Γέννησης 31.8.1962

             ΑΦΜ : 032526434, Α΄Δ.Ο.Υ. Σερρών, ΑΔΤ  : ΑΒ 372342

2.      Πετρίδης Χρήστος του Αθανασίου και της Παναγιώτας, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στο Άνω Μητρούση Σερρών το έτος 1954, κάτοικος Μητρούση Σερρών, Σέρρες,  ιδ. Υπάλληλος, κάτοχος του υπ’  αριθμ. ΑΕ 762686 Δ.Α.Τ., Α.Φ.Μ : 032426853

3.      Μαρίγκος Κώστας του Ηλία και της Βασιλικής, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αμμουδιά  Σερρών, το έτος 1963, κάτοικος Αμμουδιάς  Σερρών, κάτοχος του υπ’  αριθμ. ΑΕ 378586 Δ.Α.Τ., Α.Φ.Μ. : 031948922

4.      Πατούσης Ιερουσαλήμ του Παναγιώτη της Δήμητρας, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στο Ποντισμένο Σερρών, το έτος 1964, κάτοικος  Ποντισμένου Σερρών, ιδ. υπάλληλος, κάτοχος του υπ’  αριθμ. ΑΕ 218259 , Α.Φ.Μ.: 037474932.

5.      Καλτζίδης Διογένης του Γεωργίου και της Σοφίας, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στα Κ. Αμπέλια Σερρών το έτος 1961, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Σιδηροκάστρου, κάτοχος του υπ’  αριθμ. Κ-593559 Δ.Α.Τ., Α.Φ.Μ.: 033107108

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η Συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 

ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                     ΠΕΤΡΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χορτερό, 30/06/2014

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πετρίδης Χρήστος

 

Εκτύπωση

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε." ΣΤΙΣ 29.06.2013

Σήμερα 29/06/2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00΄ πμ , συνήλθαν σε συνεδρίαση οι μέτοχοι της Εταιρείας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Εταιρείας στη Βιομηχανία, στο Χορτερό Σιντικής, κατόπιν της από 142/15.05.20112 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσα σε εμφανές μέρος του καταστήματος της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαβάζει τον πίνακα των Μετόχων της Εταιρείας, ο οποίος έχει ως ακολούθως :

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΨΗΦΟΙ

       

1

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

272

272

2

ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

355

355

3

ΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

251

251

4

Ε.Α.Σ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

707

707

5

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

322

322

6

ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

175

175

7

ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ

280

280

8

ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

175

175

9

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

445

445

10

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

289

289

11

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.

335

335

12

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.

389

389

13

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.

255

255

14

ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

415

415

15

ΠΑΤΟΥΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

366

366

16

ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

175

175

17

ΠΕΤΛΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

95

95

18

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

230

230

19

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

175

175

20

ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

177

177

       
 

ΣΥΝΟΛΑ:

5883

5883

       

Στη παρούσα Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται οι παρακάτω μέτοχοι :

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΨΗΦΟΙ

       

1

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

272

272

2

ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

355

355

3

ΓΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

251

251

4

Ε.Α.Σ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ

707

707

5

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

322

322

6

ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

175

175

7

ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ

280

280

8

ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

175

175

9

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

445

445

10

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

289

289

11

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.

335

335

12

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.

389

389

13

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.

255

255

14

ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

415

415

15

ΠΑΤΟΥΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

366

366

16

ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

175

175

17

ΠΕΤΛΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

95

95

18

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

230

230

19

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

175

175

20

ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

177

177

       
 

ΣΥΝΟΛΑ:

5883

5883

       

          

Ο κ. Βαρσάμης Αργύριος, Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Σ. Ν. Σερρών εκπροσωπεί νόμιμα, για το σύνολο των μετοχών, τον μέτοχο Ε.Α.Σ. Ν. Σερρών.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, αφού παρίστανται οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν 5.883 μετοχές δηλαδή 100 % του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Μαρίγκος Κωνσταντίνος απευθυνόμενος στο σώμα αναφέρει ότι σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης μέχρι την διαπίστωση της απαρτίας και συνεπώς πρέπει να εκλεγεί Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης . Προτείνεται ο κ. Μαρίγκος Κώστας , ο οποίος εκλέγεται δια ανατάσεως της χειρός ομόφωνα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Μαρίγκος Κώστας αφού ευχαρίστησε το Σώμα προτείνει ως Γραμματέα τον κ. Πετρίδη Χρήστο, ο οποίος εκλέγεται δι' ανατάσεως της χειρός ομόφωνα.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών με την εξέταση των παρακάτω θεμάτων   της ημερησίας διάταξης :

Θέμα 1ο

Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2012 έως 31/12/2012 μαζί μες τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Ο Διευθυντής της Εταιρείας διαβάζει τον Ισολογισμό της χρήσης, την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01/12 έως 31/12/2012 και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (για την χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012 και την έκθεση των ελεγκτών (για την χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012)

Θέμα 2ο

Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012, μαζί με την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση ελεγκτών.

Στη συνέχεια μετά από διεξοδική συζήτηση και παροχή διαφόρων διευκρινήσεων για διάφορα ποσά του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομοφώνως τις Οικονομικές Καταστάσεις , ως έχουν, καθώς και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των ελεγκτών

Θέμα 3ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/12.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012

Θέμα 4ο

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις καταβληθείσες εντός της χρήσης δαπάνες οδοιπορικών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και στον καθένα χωριστά τα παρακάτω ποσά, ήτοι :

Α/Α

Ο Ν Ο Μ Α

ΑΜΟΙΒΕΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ

           
   

0

   0            

   
   

0

   0

   

Θέμα 5ο

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση από 1/1/2013   έως 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί εκ των παρακάτω ελεγκτών , τους δύο τελευταίους ως τακτικούς και τους άλλους δύο ως αναπληρωματικούς με αμοιβή 150 - € εις έκαστο.

 1. Αστέριος Κουτούπας του Αποστόλου, έτος γέννησης 1948, πτυχιούχος Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, κάτοικος Σερρών ( Εμμ. Ξάνθου 2), με Α.Δ.Τ : Τα - 473904, Α.Φ.Μ. : 0206456665 και Α.Μ.Α: 0292008264
 2. Κωστίτση Άννα του Κων/νου, έτος γέννησης 1963, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών, κάτοικος Σερρών (Εμμ. Παπά 47) , κάτοχος του υπ' αριθμ. Λ - 561330 Α.Δ.Τ, Α.Φ.Μ. : 031452930 και Α.Μ.Α. : 0003027
 3. Αδαμίδης Αθανάσιος του Ιωάννου, έτος γέννησης 1962, πτυχιούχος ABΘ, κάτοικος Σερρών (Περιστέρη Κωστοπούλου 12), με Α.Δ.Τ.: Τ-470012, ΑΦΜ :032031702 και Α.Μ.Α. 029233637, Α΄ Τάξης 16567
 4. Τσιότσαλας Μιχάλης του Γεωργίου, έτος γέννησης 1955, κάτοικος Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Σέρρες, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, με Α.Δ.Τ. : ΑΖ 340714, ΑΦΜ :022863363 και Α.Μ.Α. : 008272

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η Συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                

ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                   ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χορτερό, 29/06/2013

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πετρίδης Χρήστος

Επικοινωνία

   Χορτερό Σιντικής
   2323028250
roupel@otenet.gr