Εκτύπωση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της «Ανωνύμου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Κρέατος και Αλλαντικών» με δ.τ. «ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29ην Σεπτεμβρίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της «Ανωνύμου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Κρέατος και Αλλαντικών»

με δ.τ. «ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε.»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την υπ’ αριθμ. 165/20-05-2015, Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29ην  Σεπτεμβρίου , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στη Βιομηχανία, στο Χορτερό Σιντικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1.       Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.       Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014, μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.       Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2014

4.       Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.       Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση από 1/1/2015έως 31/12/2015

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

 

Χορτερό,  08/09/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                                                                                                          

 

                                          ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                                       ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

                                                                                                                                         ΤΑΛΑΓΚΟΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

                                                                                                                                         ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 

 

                                                                                                                                         ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

 

  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Πετρίδης Χρήστος

 

Γενικός Διευθυντής

                             

Επικοινωνία

   Χορτερό Σιντικής
   2323028250
roupel@otenet.gr