Εκτύπωση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της «Ανωνύμου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Κρέατος και Αλλαντικών»

με δ.τ. «ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε.»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την υπ’ αριθμ. 165/20.08.2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14ην Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στη Βιομηχανία, στο Χορτερό Σιντικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

  1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/20116, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016, μαζί με την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2016
  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Χορτερό, 20/08/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                                          

                                     ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ                                                      ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

                                                                                                                                       ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

                                                                                                                                  ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 

                                                                                                                                         ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μαρίγκος Κων/νος

download

download

download

Επικοινωνία

   Χορτερό Σιντικής
   2323028250
roupel@otenet.gr