Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ.Γ.Σ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2018

                                                               ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε

        ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

                              Αρ. Μ.Α.Ε :48651/59/Β/01/05, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η:113.331.852.000

                                                    ΕΔΡΑ : ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

 

                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε.» (Αρ. Μ.Α.Ε. 48651/59/Β/01/05 και Γ.Ε.ΜΗ 113.331.852.000 με έδρα το Χορτερό Σιντικής, π ρ ο σ κ α λ ε ί τους Μετόχους της, σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (8/06.08.2018), σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄στα γραφεία της Εταιρείας στη Βιομηχανία στο Χορτερό Σιντικής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 

                                 Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017 .

2. Διάθεση ετησίων κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2017

4. Έγκριση αμοιβών – αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2017 και προέγκριση των αμοιβών – αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση..

5. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ.2β και 28α του κ.ν. 2190/120, όπως ισχύουν, η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα εξής :

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Αυγούστου 2018 των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας 23.08.2018 πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημέρα Καταγραφής) Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, οι μέτοχοι μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Γενική Συνέλευση. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι δυνατή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις αντιπροσώπους και τα νομικά πρόσωπα/μέτοχοι μπορούν να ορίζουν ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. στις 25/8/2018. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.roupelae.gr. O αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος : α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Δ.Σ. ή της διοίκησης γενικά της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ)είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως γ.

Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων.

1. Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους, ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Δ.Σ. να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση ήτοι μέχρι 13/08/2018. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ 2 του κ.ν. 2190/1920. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 15/08/2018, ήτοι δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν.2190/1920.

2. Με αίτηση μετόχου η μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Δ.Σ. θέτει στην διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι 22//8/2018, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Δ.Σ. μέχρι τις 21/8//2018, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνον φορά την λήψη αποφάσεων από την γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων 27 παρ 2,28 και 28α .

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι 23/8/2018, το Δ.Σ., υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που υποβάλλεται στην Εταιρεία (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι 15/8/2018, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.(www.roupelae.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύναται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει , προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρείας.

Χορτερό, 06/08/2018

                                                          ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                ΜΑΡΙΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                  ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

                                                                  ΚΑΛΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

                                                                  ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

                                                                  ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

 

                                                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                               Μαρίγκος Κων/νος

Επικοινωνία

   Χορτερό Σιντικής
   2323028250
roupel@otenet.gr